مراسم اختتامیه جشنواره ملی بهیندخت

مراسم اختتامیه جشنواره ملی بهیندخت با حضور رضامراد صحرایی وزیر آموزش و پرورش و انسیه خزعلی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، یکشنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۲ در سالن حجاب کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد.

مراسم اختتامیه جشنواره ملی بهیندخت

مراسم اختتامیه جشنواره ملی بهیندخت

مراسم اختتامیه جشنواره ملی بهیندخت

رضامراد صحرایی وزیر آموزش و پرورش

مراسم اختتامیه جشنواره ملی بهیندخت

 سخنرانی رضامراد صحرایی وزیر آموزش و پرورش

 سخنرانی رضامراد صحرایی وزیر آموزش و پرورش

مراسم اختتامیه جشنواره ملی بهیندخت

 انسیه خزعلی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده

مراسم اختتامیه جشنواره ملی بهیندخت

 انسیه خزعلی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده

مراسم اختتامیه جشنواره ملی بهیندخت

مراسم اختتامیه جشنواره ملی بهیندخت

مراسم اختتامیه جشنواره ملی بهیندخت

مراسم اختتامیه جشنواره ملی بهیندخت

مراسم اختتامیه جشنواره ملی بهیندخت

 اهدای جوایز  در مراسم اختتامیه جشنواره ملی بهیندخت

 رضامراد صحرایی وزیر آموزش و پرورش و  انسیه خزعلی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در مراسم اختتامیه جشنواره ملی بهیندخت

 اهدای جوایز  در مراسم اختتامیه جشنواره ملی بهیندخت

مراسم اختتامیه جشنواره ملی بهیندخت

مراسم اختتامیه جشنواره ملی بهیندخت

مراسم اختتامیه جشنواره ملی بهیندخت

رضامراد صحرایی وزیر آموزش و پرورش

مراسم اختتامیه جشنواره ملی بهیندخت

 سخنرانی رضامراد صحرایی وزیر آموزش و پرورش

 سخنرانی رضامراد صحرایی وزیر آموزش و پرورش

مراسم اختتامیه جشنواره ملی بهیندخت

 انسیه خزعلی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده

مراسم اختتامیه جشنواره ملی بهیندخت

 انسیه خزعلی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده

مراسم اختتامیه جشنواره ملی بهیندخت

مراسم اختتامیه جشنواره ملی بهیندخت

مراسم اختتامیه جشنواره ملی بهیندخت

مراسم اختتامیه جشنواره ملی بهیندخت

مراسم اختتامیه جشنواره ملی بهیندخت

 اهدای جوایز  در مراسم اختتامیه جشنواره ملی بهیندخت

 رضامراد صحرایی وزیر آموزش و پرورش و  انسیه خزعلی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در مراسم اختتامیه جشنواره ملی بهیندخت

 اهدای جوایز  در مراسم اختتامیه جشنواره ملی بهیندخت

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا